ภาพการศึกษาดูงาน
นักศึกษาโครงการฯ รุ่นที่ 11 และ 12
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561