เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ

เรียนวันเสาร์ (วันเดียว) เวลา 08.00 – 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 219,000 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

>> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป <<

 

กำหนดชำระ จำนวนเงิน 219,000 บาท (แบ่งชำระ 7 งวด) ดังนี้ :-
  งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวนเงิน 33,000 บาท
  งวดที่ 2  เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 3 เดือนตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564 จำนวนเงิน 32,000 บาท
  งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2564 จำนวนเงิน 30,000 บาท
  งวดที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 30,000 บาท
  งวดที่ 7/1 เดือนกันยายน 2564 จำนวนเงิน 25,000 บาท
  งวดที่ 7/2 เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 5,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร SM.15 <<
 สมัครออนไลน์ <<

ติดต่อขอรับสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเอง : สำนักงานโครงการฯ 
อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
 www.facebook.com/M.B.A.forSmartManagers 
สอบถามระเอียดเพิ่มเติม : 02-310-8686 , 098-247-9878