สมัครเรียน ปริญญาโท MBA ม.รามคำแหง | M.B.A. for Smart Managers

07May/16

สมัครเรียนปริญญาโท 2559 MBA รามคำแหง

สมัครเรียนปริญญาโท 2559 รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA for Smart Managers รุ่นที่ 12 ช่วงที่ 1 มหาวิทยารามคำแหง สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งRead More…

21Apr/16

รับสมัคร คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท MBA for Smart Managers รุ่นที่ 12

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA for Smart Managers รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง 3. ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครRead More…