ผลสอบ

กระบวนวิชา 10/1 เพิ่มเติม แก้ I 10/2 เพิ่มเติม แก้ I 10/3 เพิ่มเติม แก้ I ฝากเรียน
หมวดวิชาบังคับ
RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
BUS6001 การบัญชีการเงิน
หมวดวิชาแกนบังคับ
BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
BUS6012 การจัดการการเงิน
BUS6013 การจัดการการตลาด
BUS6014 บัญชีสำหรับผู้บริหาร
BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน
BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์
หมวดวิชาการจัดการ
BUS7100 การจัดการทุนมนุษย์
BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
BUS7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
หมวดวิชาการตลาด
BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค
BUS7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
BUS7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน
BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
BUS7096 การค้นคว้าอิสระ
หมวดการสอบประมวลความรู้
BUS7097 ประมวลความรู้
- สาขาการจัดการ 
- สาขาการตลาด