ผลสอบ : SM.13

 

กระบวนวิชา SM.13    กรณีเพิ่มเติม กรณีแก้ I กลุ่มฝากเรียน
>> ผลสอบดูงาน SM.13 << click        
หมวดวิชาบังคับ        
RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา      
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน        
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ      
BUS 6001 การบัญชีการเงิน    
หมวดวิชาแกนบังคับ      
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ    
BUS 6012 การจัดการการเงิน     
BUS 6013 การจัดการการตลาด       
BUS 6014 บัญชีสำหรับผู้บริหาร      
BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์
หมวดวิชาการจัดการ        
BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์
BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ   
BUS 7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ        
BUS 7139 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม new!!    
หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง        
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ        
หมวดการสอบประมวลความรู้        
BUS 7097 การสอบประมวลความรู้         
สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)  
สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) แก้ I
สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) แก้ I 
       
สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)