หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต)  

  หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
RAM6000                             ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003                             การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
BUS6000                              เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
BUS6001                              การบัญชีการเงิน

  หมวดวิชาบังคับแกน (จำนวน 8 วิชา 24 หน่วยกิต)
BUS6010                              เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUS6011                              การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
BUS6012                              การจัดการการเงิน
BUS6013                              การจัดการการตลาด
BUS6014                              การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
BUS6015                              การจัดการการดำเนินงาน
BUS6016                              วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
BUS7017                              การจัดการเชิงกลยุทธ์

  หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวน 4 วิชา 12 หน่วยกิต)
  (1) สาขาวิชาการจัดการ (General Management)
BUS7100                              การจัดการทุนมนุษย์
BUS7105                              การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
BUS7101                              การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
BUS7106                              ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
  (2) สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
BUS7301                              พฤติกรรมผู้บริโภค
BUS7302                              การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
BUS7303                              ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน
BUS7305                              ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด

หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต)
BUS7096                              การค้นคว้าอิสระ

การสอบประมวลความรู้ 
BUS7097                              การสอบประมวลความรู้