รายละเอียดหลักสูตร

  หมวดวิชาบังคับ
RAM6000                             ความรู้คู่คุณธรรม
RAM6003                              การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
BUS6000                              เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
BUS6001                              การบัญชีการเงิน

  หมวดวิชาบังคับแกน
BUS6010                              เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
BUS6011                              การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
BUS6012                              การจัดการการเงิน
BUS6013                              การจัดการการตลาด
BUS6014                              การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
BUS6015                              การจัดการการดำเนินงาน
BUS6016                              วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
BUS7017                              การจัดการเชิงกลยุทธ์

  หมวดวิชาเฉพาะ
  สาขาวิชาการจัดการ (General Management)
BUS7100                              การจัดการทุนมนุษย์
BUS7105                              การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
BUS7101                              การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
BUS7106                              ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
  สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
BUS7301                              พฤติกรรมผู้บริโภค
BUS7302                              การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
BUS7303                              ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน
BUS7305                              ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด

หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
BUS7096                              การค้นคว้าอิสระ

หมวดวิชาประมวลความรู้
BUS7097                              การสอบประมวลความรู้