รายละเอียดหลักสูตร
แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
หลักสูตร 2 ปี หน่วยกิตตลอดหลักสูตรจำนวน 40 หน่วยกิต

1.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
      BUS6000     เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
      BUS6001     การบัญชีการเงิน

1.2 หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 วิชา (1 หน่วยกิต)
      RAM6001     ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา

1.3 หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 8 วิชา (24 หน่วยกิต)
      BUS6010     เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
      BUS6011     การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
      BUS6012     การจัดการการเงิน
      BUS6013     การจัดการการตลาด
      BUS6014     การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
      BUS6015     การจัดการการดำเนินงาน
      BUS6016     วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
      BUS7017     การจัดการเชิงกลยุทธ์

1.4 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 4 วิชา (12 หน่วยกิต)
      กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
      BUS7100     การจัดการทุนมนุษย์
      BUS7101     การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
      BUS7106     ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
      BUS7139     โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม

1.5 หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา (3 หน่วยกิต)
      BUS7096     การค้นคว้าอิสระ

1.6 หมวดการสอบประมวลความรู้
      BUS7097     การสอบประมวลความรู้