การสอบประมวลความรู้ (BUS7097 : Comprehensive Examination)
หลังจากที่ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้อง สอบประมวลความรู้ ทั้งข้อเขียนและ ปากเปล่า ตามระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงการสอบประมวลความรู้ เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่จะนำหลักวิชาการและ ประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย โดยการทดสอบข้อเขียน และปากเปล่า ให้ได้สัญลักษณ์  ” S “ (ผ่าน)

 ** หมายเหตุ : นักศึกษาทีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง **