หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)

  1. ผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
    • นักศึกษาที่สอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
    • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชา ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลการศึกษาครบทุกวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนสอบประมวลความรู้ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยไว้ก่อน ถ้าผลการสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน เช่นได้ I  ให้นักศึกษาบอกเลิกการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
    • นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
  2. การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (การสอบทุกวิชาห้ามนำเอกสารเข้าห้องสอบ) กำหนดไว้ดังนี้

 2.1 หมวดวิชาแกนบังคับ (วิชาละ 3 ชั่วโมง)                 คะแนนเต็ม

BUS6012 การจัดการการเงิน                                               100
(BUS6012 นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบได้)

BUS6013 การจัดการการตลาด                                            100

BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                         100

                                            รวม                                         300

** การประเมินผลหมวดวิชาแกนผลการสอบได้ S ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
      1. 
คะแนนสอบที่ได้แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็ม และ
      2. คะแนนของทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 70% ของคะแนนเต็ม

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาละ 3 ชั่วโมง)    คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สาขาวิชาการจัดการ
BUS7106   ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ

สาขาวิชาการตลาด
BUS7305   ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด

** การประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะต้องสอบให้ได้ S

  1. การสอบปากเปล่า

         นักศึกษาที่มีผลสอบหมวดวิชาแกนบังคับและหมวดวิชาเฉพาะได้ S
จึงมีสิทธิสอบปากเปล่า

  1. นักศึกษาที่สอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าไม่ผ่าน (U)

         4.1 ให้ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 2
         4.2 นักศึกษาที่สอบข้อเขียนครั้งที่ 1 หมวดวิชาแกนบังคับไม่ผ่าน (U)
               การสอบครั้งที่ 2 ต้องสอบใหม่ทุกวิชาในหมวดนั้นๆ

 

** นักศึกษาที่มีผลสอบ 5 กรณีเท่านั้น จึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (แผน ข) **

กรณี

สอบครั้งที่ 1

สอบครั้งที่ 2

วิชา แกน วิชาเฉพาะ ปากเปล่า ผลการสอบ วิชา แกน วิชาเฉพาะ ปากเปล่า ผลการสอบ
1 S S S S
2 S S U U ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสอบ S S
3 S U ไม่มีสิทธิสอบ U ไม่ต้องสอบ S S S
4 U S ไม่มีสิทธิสอบ U S ไม่ต้องสอบ S S
5 U U ไม่มีสิทธิสอบ U S S S S

หมายเหตุ  :    S = ผ่าน

                      U = ไม่ผ่าน