หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
–  RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morarity)
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้และศักยภาพในการคิดปลูก ฝังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมเป็นตัวกำกับ การแสดง พฤติกรรมและใช้ศาสตร์แห่ง วิชาชีพ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นทรัพยกรมนุษย์ ที่มีคุณค่าต่อสังคม ภูมิใจในความเป็นไทยมีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝึกการสำรวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การทำงาน ร่วมกับผู้อื่น การวางแผนชีวิตและงาน การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการ และแนวทางในการบริหาร จัดการชีวิต ครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน
–  RAM6003 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study)
   ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีค้นคว้าข้อมูล จากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและวิธีการเขียน รายงาน บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์ วิธีการอ้างอิงเอก สารประกอบ การค้นคว้าและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อวิธีการนำเสนอ ด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
–  BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุระกิจ
(Techniques for Reading English Business Texts)
   ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจเทคนิคการอ่านตำราการตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์ สื่อสารหลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่างๆ ที่ผู้เขียนนำ มาสื่อความหมายทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่างๆ
–  BUS6001 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
   ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การบันทึก รายการ การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุง บัญชี ละการจัดทำงบการเงิน งบต้นทุนการผลิต หลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณ ค่าเสื่อมราคา การตัดจำนวนสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน และหลักการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชี เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต
–  BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
   ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง กับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
–  BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior)
   ศึกษาการจัดการที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกชน กลุ่มสังคมย่อย ตลอดจนระบบองค์การโดยรวม ครอบคลุมถึงหลักการจัดการ ประมุขศิลป์ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ระหว่างบุคคล และการจัดการระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวมของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์
–  BUS6012 การจัดการการเงิน (Financial Management)
   ศึกษากระบวนการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการ สึกษากระบวนการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงินแนวความคิด ของความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมิน มูลค่า พันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินลงทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ งบการเงิน แนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุมของ เงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้าง เงินลงทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการ โดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
–  BUS6013 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
   ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาดการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
–  BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting for Executives)
   ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูล ทางบัญชีและการจัดการรายงานแนวความคิด เกี่ยวกับต้นทุน และวิธีการทางบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กำไรการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและ บูรณาการ ทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
–  BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
   ศึกษาและ วิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและ การจัดการดำเนินงาน ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและ การบริการซึ่งเน้นการประยุกต์ หลักการดำเนินงาน และเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ ระบบสารสนเทศ ในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์การผลิตและ การดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และ  การจัดการ โซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและ สินค้าคงคลังการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์และการจัดการซ่อมบำรุง
–  BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)
   ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหาการสร้างสมมติฐาน การกำหนดโครงร่าง การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียมการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย
–  BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
   ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ ภายนอกองค์การจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะกำหนดพันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ โดยเน้นการศึกษาถึงวิธีการกำหนด นโยบายและกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์นั้น โดยการศึกษาจะเน้นการใช้กรณีศึกษา และรูปแบบจำลองทางธุรกิจเป็นหลัก
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 12 หน่วยกิต
1. สาขาวิชาการจัดการ (General Management)
–  BUS7100 การจัดการทุนมนุษย์ (Human Resource Management)
   ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่างๆ ของการบริหารกำลังคนในองค์การการวางแผนอัตรากำลัง จัดหาและคัดเลือก บุคลากร ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ค่าตอบแทนตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจา ต่อรอง ศึกษานโยบาย ของรัฐบาล ที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ
–  BUS7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and Innovation Management)
   ศึกษาตัวแบบจำลองและวิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการอันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูลประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้เทคนิคการจัดการที่เหมาะสม
–  BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
(Management of Organizational Change and Development)
   ศึกษาแนวคิดและวิธีการใน การจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยพัฒนาองค์การในสภาวะ แวดล้อมปัจจุบันที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาออกแบบองค์การ และเครื่องมือที่นำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาองค์การที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประมุขศิลป์ และการเรียนรู้องค์การ นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิชานี้ โดยการทำโครงการวิจัย
–  BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
(Current Issues in Management)
   ศึกษาประเด็นสำคัญทางการจัดการ โดยใช้การบรรยาย และการอภิปรายกรณีศึกษา รวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคล เพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการจัดการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญทางการจัดการ
2. สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
–  BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
   ศึกษาถึงลักษณะตลาดผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาด ผู้บริโภค การประยุกต์ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา มนุษย์วิทยา สังคมวิทยา ที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้บริโภค ศึกษาถึงการนำพฤติกรรมผู้บริโภค มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
–  BUS7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management)
   ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและการจัดการผลิตภัณฑ์และราคากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ ในแต่ละขั้น ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการสายผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อผู้บริโภคและสถานะทางการเงิน ของธุรกิจ ปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีอิทธพล ต่อการกำหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ ในการกำหนดราคา โครงสร้างราคาในแต่ละสาย สายผลิตภัณฑ์ และแต่ละส่วนตลาด
–  BUS7303 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการโซ่อุปทาน (Marketing Channels and Supply Chain Management)
   ศึกษาส่วนสำคัญของการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยแนว คิดพื้นฐานสำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย หน้าที่การขายผ่าน ช่องทาง การตลาด การจัดกส่งสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า การขนถ่ายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในระบบธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ซึ่งประกอบด้วยการค้าปลีก การค้าส่ง ร้านเครือข่าย และการส่งออก
–  BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (Current Issues in Marketing)
   ศึกษาประเด็นสำคัญทางการตลาด โดยใช้การบรรยาย และการอภิปรายกรณีศึกษา รวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคล เพื่อใจเข้าใน ประเด็น ปัญหาปัจจุบันทางการตลาด เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสารสำคัญทางการตลาด
หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 3 หน่วยกิต
–  BUS7096 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
   วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎี และทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของ คณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหา และทำการวิจัยในหัวข้อที่ นักศึกษาสนใจ
หมวดวิชาสอบประมวลความรู้
–  BUS7097 ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
   การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ ในการปฏิบัติ งานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวล ความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตาม ที่สาขาวิชากำหนด