หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
–  RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 
(Knowledge and Morality for Graduate studies)
   ศึกษาทฤษฎี หลักกการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีจิตสำนึกสาธารณะ มีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความถูกต้อง เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้หลักธรรมภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 
 
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
–  BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(Techniques for Reading English Business Texts)
   ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่านตำราการตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสาร หลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่างๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่างๆ
–  BUS 6001 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
   ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชี และจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแสดงรายการของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน หลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ศึกษาถึงการแสดงรายการของหนี้สินประเภทต่างๆ ตลอดจนส่วนของเจ้าของ และหลักปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชี และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ 
หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต
–  BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
   ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ
–  BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior)
   ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการ แนวทางการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการองค์การให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการริเริ่มและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
–  BUS 6012 การจัดการการเงิน (Financial Management)
   ศึกษากระบวนการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน แนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
–  BUS 6013 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
   ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ ปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
–  BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting for Executives)
   ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูล ทางบัญชีและการจัดการรายงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการทางบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กำไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
–  BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
   ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์หลักการดำเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์และการจัดการซ่อมบำรุง
–  BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)
   ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน การกำหนดโครงร่าง การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงานวิจัย
–  BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
   ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำไปปฎิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผล ขอบเขตของวิชาครอบคลุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายมีความร่วมสมัย การศึกษาในวิชานี้เน้นการใช้กรณีศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์และตำราเรียนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 12 หน่วยกิต
1. สาขาวิชาการจัดการ (General Management)
–  BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ (Managing Human Capital)
   ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่างๆ ของการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การการวางแผนอัตรากำลัง จัดหาและคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ค่าตอบแทน ตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองศึกษานโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
–  BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
(Management of Organizational Change and Development)
   ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยพัฒนาองค์การในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาการออกแบบองค์การ และเครื่องมือที่นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้นำและการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาองค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
–  BUS 7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
(Current Issues and Case Study in Organization Management)
   ศึกษาประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ อ่านบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและประเด็นทางการจัดการองค์การ รวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคล และการอภิปราย
–  BUS 7139 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม
(Business Opportunity and Innovation)
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ กระบวนการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาส การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ และการดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่ โดยใช้กรณีศึกษาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ที่สามารถออกตลาดได้จริง
2. สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
–  BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
   ศึกษาถึงลักษณะตลาดผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาด ผู้บริโภค การประยุกต์ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา มนุษย์วิทยา สังคมวิทยา ที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้บริโภค ศึกษาถึงการนำพฤติกรรมผู้บริโภค มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
–  BUS 7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management)
   ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและการจัดการผลิตภัณฑ์และราคากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ ในแต่ละขั้น ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการสายผลิตภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อผู้บริโภคและสถานะทางการเงิน ของธุรกิจ ปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีอิทธพล ต่อการกำหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ ในการกำหนดราคา โครงสร้างราคาในแต่ละสาย สายผลิตภัณฑ์ และแต่ละส่วนตลาด
–  BUS 7303 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการโซ่อุปทาน (Marketing Channels and Supply Chain Management)
   ศึกษาส่วนสำคัญของการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยแนว คิดพื้นฐานสำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย หน้าที่การขายผ่าน ช่องทาง การตลาด การจัดกส่งสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า การขนถ่ายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในระบบธุรกิจ การค้าสมัยใหม่ซึ่งประกอบด้วยการค้าปลีก การค้าส่ง ร้านเครือข่าย และการส่งออก
–  BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (Current Issues in Marketing)
   ศึกษาประเด็นสำคัญทางการตลาด โดยใช้การบรรยาย และการอภิปรายกรณีศึกษา รวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคล เพื่อใจเข้าใน ประเด็น ปัญหาปัจจุบันทางการตลาด เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสารสำคัญทางการตลาด
หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 3 หน่วยกิต
–  BUS 7096 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
   วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎี และทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของ คณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหา และทำการวิจัยในหัวข้อที่ นักศึกษาสนใจ
หมวดวิชาสอบประมวลความรู้
–  BUS 7097 ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
   การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ ในการปฏิบัติ งานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวล ความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตาม ที่สาขาวิชากำหนด