เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโท โครงการ MBA for Smart Managers

06Mar/16

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าฟังบรรยาย

ในคาบเวลาเรียนนั้นๆ (นักศึกษาไม่มีสิทธิบอกว่าลืม) การลา (ลาป่วย ลากิจ) ทุกครั้งให้นักศึกษาส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโครงการฯกับเจ้าหน้าที่ และแนบเอกสารประกอบเหตุผล การลาทุกครั้ง ทั้งนี้จะต้องส่งใบลาล่วงหน้า หรือ หลังจากหยุดเรียน ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เท่านั้น เรื่องอื่นๆ ใช้ใบคำร้องทั่วไป หมายเหตุ : แบบฟอร์มใบลา และใบคำร้องทั่วไป ขอรับได้ที่ สำนักงานโครงการฯ หรือ พิมพ์จากเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น

06Mar/16

ข้อปฏิบัติในการเข้าฟังบรรยาย

– นักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อเข้าเรียนและต้องเข้าเรียนอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละกระบวนวิชา จึงมีสิทธิเข้าสอบไล่ในวิชานั้นๆได้ ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โครงการฯ และอาจารย์ผู้บรรยาย – นักศึกษาต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะเข้าฟังการบรรยาย – นักศึกษาต้องไม่นำอาหารมารับประทานในห้องบรรยาย – นักศึกษาแต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงยีนส์ และไม่ใส่รองเท้าแตะ – ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในมหาวิทยาลัย – ห้ามนำสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยออกนอกห้องมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำความผิด – นักศึกษาทุกคนต้องมีหน้าที่ติดตามข่าวสารข้อมูลของโครงการฯ จากเว็บไซต์ของโครงการฯ และป้ายประกาศต่างๆ – หากข่าวสารข้อมูลใดๆ ที่ทางโครงการฯ ได้แจ้งใน เว็บไซท์ของโครงการฯ หรือติดประกาศไปRead More…

06Mar/16

ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา

– ให้นักศึกษาเข้าสอบสายได้ไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลาสอบได้ผ่านไปแล้ว – นักศึกษาที่เข้าสอบแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อเวลาสอบได้ผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง – นักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเข้าห้องสอบ ไม่สวมกางเกงยีนส์ และไม่ใส่รองเท้าแตะ (นักศึกษาหญิงควรสวมกระโปรง) หรืออยู่ใน ดุลพินิจของอาจารย์ผู้คุมสอบ – นักศึกษาทุกคนนำบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินแสดงในวันสอบด้วยทุกครั้ง – นักศึกษาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะที่สอบ – วิชาที่ไม่อนุญาตให้นำเอกสารเข้าห้องสอบได้ ห้ามนำคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาด้วย – ควรเข้าห้องสอบทันทีเมื่อกรรมการประกาศให้เข้าห้องสอบ – ก่อนลงมือทำข้อสอบให้อ่านรายละเอียดแผ่นหน้าของข้อสอบ ซึ่งระบุคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการ สอบวิชานั้นๆRead More…

06Mar/16

ข้อปฏิบัติอื่นๆ

1. กรณีที่โครงการจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่นักศึกษา หรืองานพิธีต่างๆ เช่น การสัมมนา พิธีไหว้ครู นักศึกษาต้องใส่สูทที่โครงการ ปริญญาโท M.B.A. for Smart MAnagers ตัดให้ 2. กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะให้โครงการฯ บริการสิ่งใดก็ตาม ให้นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป ยื่นกับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

06Mar/16

การขอใบรับรองแต่ละประเภท

เอกสารที่ต้องแนบในการใบรับรองแต่ละประภท การเป็นนักศึกษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50.- บาท รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายสุภาพ ไม่สวมเสื้อลาย เสื้อยืด หรือเสื้อไม่มีแขน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่รับรูปถ่ายโพลารอยด์) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร ใบรับรองสภามหาวิทยาอนุมัติปริญญา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ใช้เอกสารเหมือนใบรับรองการเป็นนักศึกษา ใบรับรองสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาฯ) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมRead More…

06Mar/16

การย้ายสาขาวิชาที่ศึกษา

การย้ายสาขาวิชาที่ศึกษา ให้นักศึกษาย้ายได้ภายในกำหนดตามประกาศของโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แต่เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ของ โครงการ M.B.A. for Smart Managers เป็นลักษณะ Block Course และกำหนดจำนวนนักศึกษาแยกศึกษาตามกลุ่มวิชา ไว้ล่วงหน้า นักศึกษาจึงต้องหา ผู้ที่ต้องการ ย้ายกลุ่มสาขาวิชามาสับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการฯครั้งที่ 10/2545 วันที่ 6 สิงหาคม 2545) และแสดงความจำนงขอย้ายกลุ่มสาขา วิชาสับเปลี่ยนพร้อมกันภายในกำหนดเวลาเท่านั้น คือ ภาค 1 ของปีการศึกษาแรก ที่เข้ามาศึกษา (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่Read More…

06Mar/16

การบอกเลิกและพักการศึกษา

การบอกเลิกและพักการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะบอกเลิกหรือพักการศึกษา ให้ดำเนินการตามคู่มือนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติในการขอรับบริการ จากมหาวิทยาลัย ไว้เกี่ยวกับการบอกเลิกกระบวนวิชา (Drop) และการรักษาสถานภาพการศึกษาไว้ดังนี้ การบอกเลิกกระบวนวิชา (Drop) 1. นักศึกษาสามารถบอกเลิกกระบวนวิชาได้ภายใน 15 วันแรกของภาคปกติ 2. หากบอกเลิกภายหลังกำหนดเวลาข้างต้น แต่ไม่เกินกำหนดการบอกเลิกกระบวนวิชา ตามปฏิทินการศึกษาของภาคนั้นๆ * จะปรากฎกระบวนวิชาที่บอกเลิกในทรานสคริป (Transcript) โดยมีผลการสอบเป็น W (Withdrawal) 3. ถ้านักศึกษาบอกเลิกทุกกระบวนวิชา ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาและชำระค่ารักษาสถานภาพการศึกษา * ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในแต่ละภาคการศึกษา ทางโครงการฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าRead More…

06Mar/16

การขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย

การขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ต้องไปรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวัน เวลาที่กำหนดพร้อมทั้งลงทะเบียนเรียน และ ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผู้มิได้ไปดำเนินการในขั้นตอนนี้ถือว่าสละสิทธิ์ใน การเข้าศึกษาการลงทะเบียนเรียน – นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ตาม ปฏิทินการศึกษา) หากมาดำเนินการภายหลัง แต่ยังอยู่ในกำหนดลงทะเบียน เรียนล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) – การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้ ชำระด้วยแคชเชียร์เช็คเท่านั้น ( ซื้อจากธนาคารในกรุงเทพ และปริมณฑล ) ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว หรือ เช็คนิติบุคคล การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาRead More…

06Mar/16

การแจ้งสำเร็จการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร :>> การแจ้งจบการศึกษา นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะสำเร็จการศึกษา เมื่อศึกษากระบวนวิชาต่างๆ และสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตาม หลักสูตร ผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 สอบผ่านภาษาอังกฤษ (หรือภาษาต่างประเทศ) ได้สัญลักษณ์ S สอบประมวลความรู้ผ่านได้สัญลักษณ์ S ชำระหนี้สินทั้งหมด (ถ้ามี) ต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ข้างต้นให้ดำเนินการแจ้งจบที่ ฝ่ายบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องดำเนินการแจ้งจบการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของ การสำเร็จการศึกษาก่อน แล้วจึงขึ้นทะเบียนปริญญาและขอใบรับรองสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ ให้ลงชื่อแจ้งจบการศึกษา ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ที่แจ้งจบการศึกษา ขอทราบผลการตรวจสอบการแจ้งจบการศึกษาหลังจากลงชื่อไว้แล้ว 1 สัปดาห์ ที่ฝ่ายบริการวิชาการ ซึ่งจะต้องติดต่อสอบถามด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02- 3108561-5 เพื่อจะได้ทราบRead More…

06Mar/16

ลาพักการศึกษา|รักษาสภาพ|ลาออก

การลาพักการศึกษาและการรักษาสภาพการศึกษา นักศึกษาสามารถลาพักการศึกษาได้คราวละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ถ้ามีความประสงค์จะลาพักการศึกษาเกินกว่า 2 ภาคปกติ จะต้องยื่นคำร้องขออนุมัติ ลาพักการศึกษา ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยแจ้งเหตุจำเป็นในการลาพักการศึกษา และจะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพ นักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ ( ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท ) การลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้ยื่นคำร้องต่อ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานสาขาวิชา และผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะที่สังกัดพร้อมแนบเอกสาร – บัตรประจำตัวนักศึกษา การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะหมดสถานภาพเป็นนักศึกษา ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ – ตาย –Read More…