การขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ต้องไปรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวัน เวลาที่กำหนดพร้อมทั้งลงทะเบียนเรียน และ ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาผู้มิได้ไปดำเนินการในขั้นตอนนี้ถือว่าสละสิทธิ์ใน การเข้าศึกษาการลงทะเบียนเรียน

– นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ตาม ปฏิทินการศึกษา) หากมาดำเนินการภายหลัง แต่ยังอยู่ในกำหนดลงทะเบียน เรียนล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

– การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้

ชำระด้วยแคชเชียร์เช็คเท่านั้น ( ซื้อจากธนาคารในกรุงเทพ และปริมณฑล ) ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว หรือ เช็คนิติบุคคล

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

นักศึกษาสามารถขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ได้ที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยในกรณี

– บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุ

– ชำระเงินค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาจำนวน 160.- บาท ที่อาคารเวียงคำ

– นำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาที่หมดอายุไปดำเนินการต่อที่ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

– บัตรประจำตัวนักศึกษาชำรุด, สูญหาย, เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล, คำนำหน้าชื่อ

– ชำระเงินค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาจำนวน 180.- บาท ที่อาคารเวียงคำ

– นำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวพร้อมเอกสารแล้วแต่กรณี ไปดำเนินการต่อที่ ฝ่ายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

คำนำหน้าชื่อ – นำหลักฐานการเปลี่ยนและบัตรนักศึกษาการขอหนังสือรับรองประเภทต่างๆ นักศึกษาขอหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
– ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)

– ใบรับรองสภามหาวิทยาอนุมัติปริญญา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)

– ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

– ใบรับรองศึกษาครบหลักสูตร

– หนังสือรับรองเพื่อลาศึกษาต่อ

– หนังสือสำคัญส่งตัวกลับเข้ารับราชการ

– หนังสือแจ้งผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดนักศึกษาทราบ

– หนังสือรับรองการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ