ในคาบเวลาเรียนนั้นๆ (นักศึกษาไม่มีสิทธิบอกว่าลืม)
การลา (ลาป่วย ลากิจ) ทุกครั้งให้นักศึกษาส่งใบลาตามแบบฟอร์มของโครงการฯกับเจ้าหน้าที่
และแนบเอกสารประกอบเหตุผล การลาทุกครั้ง ทั้งนี้จะต้องส่งใบลาล่วงหน้า หรือ หลังจากหยุดเรียน
ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เท่านั้น เรื่องอื่นๆ ใช้ใบคำร้องทั่วไป

หมายเหตุ : แบบฟอร์มใบลา และใบคำร้องทั่วไป ขอรับได้ที่ สำนักงานโครงการฯ หรือ พิมพ์จากเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น