1. กรณีที่โครงการจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่นักศึกษา หรืองานพิธีต่างๆ เช่น การสัมมนา พิธีไหว้ครู นักศึกษาต้องใส่สูทที่โครงการ ปริญญาโท M.B.A. for Smart MAnagers ตัดให้
2. กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะให้โครงการฯ บริการสิ่งใดก็ตาม ให้นักศึกษาเขียนคำร้องทั่วไป ยื่นกับเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ