เกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโท โครงการ MBA for Smart Managers

06Mar/16

การย้ายสาขาวิชาที่ศึกษา

ให้นักศึกษาย้ายได้ภายในกำหนดตามประกาศของโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแต่เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ของ โครงการฯ เป็นลักษณะ Block Course และกำหนดจำนวนนักศึกษาแยกศึกษาตามกลุ่มวิชา ไว้ล่วงหน้า นักศึกษาจึงต้องหา ผู้ที่ต้องการ ย้ายกลุ่มสาขาวิชามาสับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการฯครั้งที่ 10/2545 วันที่ 6 สิงหาคม 2545) และแสดงความจำนงขอย้ายกลุ่มสาขา วิชาสับเปลี่ยนพร้อมกันภายในกำหนดเวลาเท่านั้น คือ ภาค 1 ของปีการศึกษาแรก ที่เข้ามาศึกษา (มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 4/2544 วันที่ 8 มิถุนายน 2544)Read More…