บุคคลากรโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for Smart Managers

คุณอังศุธร  ภิญโญสุนันท์ (อัง)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้าสำนักงานโครงการฯ)

คุณพรสถิตย์  พิกุลแก้ว (ปอ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

บุคคลากรช่วยปฏิบัติงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for Smart Managers

คุณจีรนันท์  เจริญนาม (ปิ๋ม)
(สังกัดกองการเจ้าหน้าที่)

คุณชุลีกร  พิกุลแก้ว (ฝ้าย)
(สังกัดกองกิจการนักศึกษา)

คุณสุนิสา  โนละ (อ้อม)
(สังกัดกองกิจการนักศึกษา)

คุณกนิษฐา  สวัสดิ์เจริญศรี (ดาว)
(สังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

คุณมยุรี  ภูมิไพบูลย์ (โต)
(สังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

คุณทรงสคราญ มาลากุล ณ อยุธยา (กล้วย)
(สังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

คุณเพ็ญศรี  ภูวนัย (อ้อ)
(สังกัดกองอาคารสถานที่)