หัวข้อเรื่องผลงานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ รหัสนักศึกษา
บทความ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทกลุ่มบริการขนส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) ในเขตกรุงเทพมหานคร นายอนุ แซ่โคว้ 6114194018
บทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับประสิทธิาภาพการปฏิบัติงานของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.อรุณวรรณ สุทักษิณา 6114194019
บทความ ปัจจัยด้านสมรถนะที่มีผลต่อประสิทะฺภาพการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในสถานะพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร นายฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์ 6114194020
บทความ ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจรับเหมาในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.ศิริวรรณ ยามเลย บทความ 6114194021
บทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทึมกับประสิทธิผลของการพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.อัญชิสา กลิ่นมาลัย 6114194022
บทความ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร นายอิสระพงศ์ เบญจวงศ์ 6114194023
บทความ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด น.ส.มินตรา มูลทรัพย์ 6114194024
บทความ การบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด นายนัชพงศ์ สุวรรณตรากิจ 6114194025
บทความ การบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายธีรยุทธ แก้วดี 6114194026
บทความ คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของสถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด น.ส.อลิสา ศรีจันบาล 6114194028
บทความ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กฤษฎากู้ดคาร์ จำกัด นายธัชวีร์ ประสานวรรณ 6114194029
บทความ การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธุรกิจบริการส่วนสำนักงานใหญ่ บริษัท ABC จำกัด ยุค New Normal นายภัทรพล ภูวภัทรพร 6114194030
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็งเนื้อเพื่อการส่งออก  น.ส.ญาดา เอกสุวรรณ 6114194002
บทความ การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นายจิรพนธ์ ศักดิ์สุจริต 6114194003 
บทความ ปัญหาและอุปสรรคในการทางานเป็นทีมของฝ่ายขายและฝ่ายไอทีของบริษัทออนไลน์ น.ส.ศุภกัญญา ประไวย์ 6114194004 
บทความ ภาวะผู้นาของหัวหน้างานที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานในโรงงาน น.ส.พัฒนะ ศรีสุวงค์ 6114194005 
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในองค์กร ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.ภัคกร โชสีงาม  6114194006
บทความ ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร น.ส.วิชญา นาคสุวรรณ 6114194007 
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัทรถยนต์เขตกุรงเทพมหานคร น.ส.ลดาลัลย์ วัฒนะพยุงกุล 6114194008 
บทความ คุณภาพการให้บริการของฟิตเนสThe Olympic Club สาขาพาราไดซ์ พาร์ค กรณีศึกษาจากสมาชิกผู้ใช้บริการ น.ส.นัยเนตร เจริญผล 6114194009 
บทความ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาบริษัท คริสตัลวิว วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด น.ส.กนกพรร บัวแย้ม 6114194011 
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลกับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานคร นายทรงยุทธ ฉัตรดำรงค์กุล 6114194012
บทความ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัทด้าน น.ส.ภัณฐิรา ลือโสภณ 6114194013 
บทความ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่องค์กร ของพนักงานบริษัท เดโคพลาส อันดัสทรี น.ส.นลินี อินสนอง 6114194015
บทความ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการทำงาน ของพนักงานบริษัท โรบินสัน นายนราวุฒิ ไชยพูน 6114194016 
บทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพหรือธุรกิจในกรุงเทพมหานคร น.ส.อภิชญา หุ่นทอง 6114194017 
บทความ การจัดการคุณภาพการบริการในสภาวะวิกฤตของธนาคารกสิกรไทย น.ส.สดสวย คุณธะราช 6014194016
หัวข้อเรื่องผลงานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ รหัสนักศึกษา
การจูงใจผู้สูงอายุมาออกกำลังกายในสวนหลวง ร.9 [12-11-62]  เปิดอ่าน..click ชนิดาภา  ธนาวณิชยา 6014194001
ปัจจัยส่วนบุคคล และแบบของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลความผูกพันต่อองค์การของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน [27-10-62]เปิดอ่าน..click พชระ  นนทลีนนท์ 6014194002
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี [29-10-62] เปิดอ่าน..click ปริญญา  คมปรียารัตน์ 6014194005
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี กรณีศึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร [30-10-62]  เปิดอ่าน..click พิชญ์สุภา  กุลวัฒนาพันธ์ 6014194006
การสำรวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง [13-11-62] เปิดอ่าน..click นายณัฐภัทร  จันทร์แสงศรี 6014194008
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในเครือบริษัทโปรดักชั่นเฮ้าส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร [2-11-62]  เปิดอ่าน..click สุนารี  โตมอญ 6014194009
การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ [10-11-62]  เปิดอ่าน..click ทรัพย์ติยา  กาฬสุวรรณ 6014194010
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [11-11-62]  เปิดอ่าน..click อรรณภา ทองแก้ว 6014194011
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี [11-11-62]  เปิดอ่าน..click อาภาพร ทองแก้ว 6014194012
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออะลูมิเนียมสำเร็จรูปในจังหวัดจันทบุรี [9-11-62]  เปิดอ่าน..click ภิรมณ์พร  หลวงไผ่ชัยกุล 6014194013
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาจีนในโรงเรียนกวดวิชาพัฒนาศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [27-10-62] เปิดอ่าน..click สิริกานดา  คุณมั่ง 6014194014
การบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุงเทพฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้สูงอายุ [30-10-62] เปิดอ่าน..click ชัญญาพัชญ์  พันธุ์ประเสริฐ 6014194015
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี [25-10-62] เปิดอ่าน..click ฐิติวรดา  โพธิ์เงิน 6014194017
การบริหารจัดการอำนาจการต่อรองของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท กู๊ด แมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [29-10-62] เปิดอ่าน..click ภัทราพร  หิติ 6014194018
การรับรู้กระบวนการจัดการความรู้ของพนักงานทางพิเศษ [16-10-62] เปิดอ่าน..click จารุวรรณ  สาระคุณ 6014194019
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรูป “เหล็ก” เป็นวัตถุดิบหลัก ของกลุ่มลูกค้า บริษัทไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จำกัด [25-10-62] เปิดอ่าน..click ชุลีพร  วิจิตรานนท์ 6014194020
การศึกษาพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในชุมชนสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร [1-11-62]  เปิดอ่าน..click ธนภร  แสงสว่าง 6014194021
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุงเทพมหานคร [1-11-62]  เปิดอ่าน..click พัชรี  ดิเลิศ 6014194022
ค่านิยมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นิคมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง [28-10-62] เปิดอ่าน..click ปิยะนุช  โพธิสาวัง 6014194024
ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก  คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม [9-11-62]  เปิดอ่าน..click นางสาวประภัสสร  จอนที่สม 6014194025
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษัทในธุรกิจเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางเกษตร กรุงเทพมหานคร [25-10-62] เปิดอ่าน..click อทิตา  เหรียญทอง 6014194026
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา คลองด่าน สมุทรปราการ [10-11-62]  เปิดอ่าน..click มาริษา  ไพบูลย์พานิช 6014194027
ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ความเสมอภาคในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย [18-10-62] เปิดอ่าน..click อุบลวรรณ  แก้วยาว 6014194028
การสำรวจความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินบำนาญให้กับอดีตพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย [16-10-62] เปิดอ่าน.. click จันทรัตน์  ภคชัยวุฒิ 6014194029
การพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานกรณีศึกษาองค์กรภาครัฐ [30-10-62]  เปิดอ่าน..click ชนิดา  สันติสุขโพธา 6014194030
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริการคนไข้ชาวตะวันออกกลาง ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร [10-10-62] เปิดอ่าน.. click ณัจญวา บุญมาเลิศ 6014194031
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) [16-10-62] เปิดอ่าน..click พรรณาพิมพ์  มหากิจ 6014194032
การจัดสวัสดิการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร [30-10-62]  เปิดอ่าน..click อัมพร  ศิลาเจริญธนกิจ 6014194033
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The’ ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร [30-10-62]  เปิดอ่าน..click นาตยา  พนัสสุวรรณคีรี 6014194034
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุงเทพมหานคร [25-10-62] เปิดอ่าน..click ฐิตวันต์  เนียมจันทร์ 6014194035
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการพลังงาน อาคารทีวัน [10-11-62]  เปิดอ่าน..click เอกชัย  ศรีคำมี 6014194036
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจเพกัส ไทยแลนด์ [29-10-62]  เปิดอ่าน..click ลภน  ปิรยะวราภรณ์ 6014194037
สำรวจการจัดการในการปลูกพืชลงแปลงของสวนเกษตรอินทรีย์ ไร่รับตะวัน จ.กำญจนบุรี [11-11-62]  เปิดอ่าน..click อรรถวุฒิ ลักษณาวงษ์ 6014194038
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ของพนักงาน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก จำกัด [30-10-62]  เปิดอ่าน..click อนุกูล  นิลวดี 6014194039
ความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการทำงานส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี [29-10-62] เปิดอ่าน..click กฤตนู  อัมพรพิทักษ์ 6014194041
ความพึงพอใจในการให้บริการระบบ HR Request ของแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) [12-11-62]  เปิดอ่าน..click พัทธ์ดนัย หลงปาน 6014194042
วัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดสุพรรณบุรี [24-10-62] เปิดอ่าน..click ดลฤดี  ปานดวง 6014194043
การจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  [9-11-62]  เปิดอ่าน..click กฤษญาภรณ์  ยอดยศ 6014194044
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) [25-10-62] เปิดอ่าน..click
มาศสุภา บุตรทา 6014194045
ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจซื้อใช้โซลาร์เซลล์ใช้ [13-11-62]  เปิดอ่าน..click ชาญชัย  ชื่นใจ 6014194048
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ในเขตกรุงเทพมหานคร [30-10-62]  เปิดอ่าน..click สัตตบงกช  เจนอักษร 6014194049
การตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้มีอาชีพค้าขายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร [27-10-62] เปิดอ่าน..click ฉัตรชัย  พลอยประดับ 6114194031
(นักศึกษาฝากเรียน)
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร [27-10-62] เปิดอ่าน..click วงศ์บุณย์  บุญมี 5914180168
(นักศึกษาฝากเรียน)
ปัจจัยที่นำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [6-11-62]  เปิดอ่าน..click ประสงค์  บาระกุล 5914194039
(นักศึกษาฝากเรียน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 >> ผลงานการวิจัยของนักศึกษาโครงการฯ : แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) << Click