>> ผลงานการวิจัยของนักศึกษาโครงการฯ : SM.13 (วิชาเอกการจัดการ) <<

หัวข้อเรื่องผลงานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ รหัสนักศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริการคนไข้ชาวตะวันออกกลาง ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร [10-10-62] เปิดอ่าน.. click น.ส. ณัจญวา บุญมาเลิศ 6014194031
     

 

 

 

 

 

 

>> ผลงานการวิจัยของนักศึกษาโครงการฯ : แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)  <<

หัวข้อเรื่องผลงานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ
แรงจูงใจและสมรรถนะที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เปิดอ่าน.. click นายชัยวัฒน์ พรมรัตน์  SM.11