เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)

หัวข้อเรื่องผลงานวิจัย (นักศึกษา แผน ก.) ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ
แรงจูงใจและสมรรถนะที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เปิดอ่าน..click ชัยวัฒน์ พรมรัตน์  SM.11