มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 13
ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร)
219,000 บาท (ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบ่งชำระ 7 งวด) ดังนี้
งวดที่ 1 : ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา : จำนวนเงิน 33,000 บาท
งวดที่ 2 : เดือนมิถุนายน 2562 : จำนวนเงิน 32,000 บาท
งวดที่ 3 : เดือนกันยายน 2562 : จำนวนเงิน 32,000 บาท
งวดที่ 4 : เดือนธันวาคม 2562 : จำนวนเงิน 32,000 บาท
งวดที่ 5 : เดือนมีนาคม 2563 : จำนวนเงิน 30,000 บาท
งวดที่ 6 : เดือนมิถุนายน 2563 : จำนวนเงิน 30,000 บาท
งวดที่ 7/1 : เดือนสิงหาคม 2563 : จำนวนเงิน 25,000 บาท
งวดที่ 7/2 : เดือนตุลาคม 2563 : จำนวนเงิน 5,000 บาท
(เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับคืนไม่ได้)

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ (โดยไม่ได้จ่ายเงินเพิ่ม)
1. เอกสารประกอบคำบรรยายภาษาไทย
2. น้ำดื่ม 1 ขวด/ต่อวัน
3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี (วงเงิน 100,000 บาท)
4. ปฐมนิเทศนักศึกษา และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
5. อุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน 1 ชุด)
6. เสื้อแจ๊คเก็ต 1 ตัว
7. สัมมนาทางวิชาการ
8. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น


ขอรับใบสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเองที่ :
สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.mba-smartmanagers.com
โทร. 02-310-8686 หรือ 098-247-9878

เอกสารประกอบการสมัคร :
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 800 บาท

>> เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 <<