ผลสอบ : SM.14

กระบวนวิชา SM.14 กรณี
เพิ่มเติม
กรณีแก้ I กลุ่ม
ฝากเรียน
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)        
  BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ     
 BUS6001 การบัญชีการเงิน  
  หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา (1 หน่วยกิต)        
  RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา     
  หมวดวิชาบังแกนบังคับ (24 หน่วยกิต)        
  BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   
  BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ       
  BUS6012 การจัดการการเงิน     
  BUS6013 การจัดการการตลาด     
  BUS6014 การบัญชีการเงิน       
  BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน   
  BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ    
  BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์      
  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกการจัดการ (12 หน่วยกิต)         
  BUS7100 การจัดการทุนมนุษย์  click.    
  BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ        
  BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ        
  BUS7139 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม        
  หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (3 หน่วยกิต)        
  BUS7096 การค้นคว้าอิสระ        
  หมวดการสอบประมวลความรู้         
  BUS7097 การสอบประมวลความรู้