สมัครปริญญาตรี รามคําแหง ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เฉพาะส่วนกลาง
ครั้งที่ 1 : เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 5 มิ.ย. 60
ครั้งที่ 2 : เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60
** สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) **

รายละเอียดการสมัคร >> คลิ๊ก <<

  •   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง (หัวหมาก) ทั้ง 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
  •  เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th  รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

  สามารถสั่งซื้อใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 | http://www.ru.ac.th หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 | โครงการปริญญาโท MBA for Smart Managers