เกี่ยวกับโครงการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560)

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration Program 

 

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A. 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะบริหารธุรกิจ 

 

4. หลักการ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

4.1 ลักษณะโครงการ

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ

 

4.2 เหตุผลและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันประเทศต่างๆ กำลังตื่นตัวและแข่งขันกันมากในทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศการประกอบธุรกิจและการลงทุน ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการส่งออก และการตลาดจำเป็นต้องมีการพัฒนา ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีต่างๆ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใหับริการ ด้านวิชาการและการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม เพื่อให้ทันกับความเจริญของโลกธุรกิจในปัจจุบันจึงมีนโยบาย โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อจัดการเรียนการสอน ปริญญาโท MBA ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคตเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับทิศทางของการพัฒนาประเทศและมีคุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการทางสังคมในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปของการวิจัย หรือการจัดทำโครงการส่งเสริมงานวิชาการตามสภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อความเจริญของโลกธุรกิจปัจจุบัน