อาจารย์ประจำโครงการ

อาจารย์ประจำโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

M.B.A. for Smart Managers

อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์  วงษ์สุวรรณ
(ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ)

อาจารย์ฐิติกุล  สง่าศิลป์

อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์

อาจารย์ ดร.สมฉวี  ศิริโสภณา

อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  สนามทอง

อาจารย์ ดร.ชิสากัญญ์  ปภาพันธ์เกียรติ