บุคลากรโครงการฯ

บุคคลากรประจำโครงการฯ และ บุคคลากรช่วยปฏิบัติงาน

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers

คุณอังศุธร  ภิญโญสุนันท์ (อัง)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(สังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

คุณจีรนันท์  เจริญนาม (ปิ๋ม)
(สังกัดกองการเจ้าหน้าที่)

คุณชุลีกร  พิกุลแก้ว (ฝ้าย)
(สังกัดกองกิจการนักศึกษา)

คุณสุนิสา  โนละ (อ้อม)
(สังกัดกองกิจการนักศึกษา)

คุณกนิษฐา  สวัสดิ์เจริญศรี (ดาว)
(สังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

คุณทรงสคราญ มาลากุล ณ อยุธยา (กล้วย)
(สังกัดคณะบริหารธุรกิจ)

คุณเพ็ญศรี  ภูวนัย (อ้อ)
(สังกัดกองอาคารสถานที่)