แผนที่อาคารเรียน

แผนที่อาคารเรียน

หมายเหตุ : วงกลมในแผนที่ ระบุตามหมายเลขอาคารดังนี้.

  1. อาคารสุโขทัย
  2. อาคารสาธิต 
  3. อาคารคีรีมาศ
  4. อาคารศรีชุม
  5. อาคารสววรคโลก
  6. อาคารนพมาศ