โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข.

 

1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต

2. องค์ประกอบของหลักสูตร

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา

3. หมวดวิชาแกนบังคับ

4. หมวดวิชาเลือก

5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

- วิทยานิพนธ์

- การค้นคว้าอิสระ

6. การสอบประมวลความรู้

รวม (หน่วยกิต)

(6)

1

24

12

-

3

40

 

* เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ข้อเขียน และปากเปล่า