คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

 • กระบวนวิชา BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (Techniques for Reading English Business Texts)  :
  ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่านตำราการตีความหมายในการอ่านเอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสาร หลักความสัมพันธ์ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่างๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่างๆ
   
 • กระบวนวิชา BUS 6001 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) :
  ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชี และจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแสดงรายการของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน หลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ศึกษาถึงการแสดงรายการของหนี้สินประเภทต่างๆ ตลอดจนส่วนของเจ้าของ และหลักปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชี และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

 

หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 วิชา (1 หน่วยกิต)

 • กระบวนวิชา RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา (Knowledge and Morality for Graduate studies) :
  ศึกษาทฤษฎี หลักกการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีจิตสำนึกสาธารณะ มีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความถูกต้อง เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้หลักธรรมภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 8 วิชา (24 หน่วยกิต)

 • กระบวนวิชา BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) :
  ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ
   
 • กระบวนวิชา BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior) :
  ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการ แนวทางการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการองค์การให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการริเริ่มและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
   
 • กระบวนวิชา BUS 6012 การจัดการการเงิน (Financial Management) :
  ศึกษากระบวนการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน แนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
   
 • กระบวนวิชา BUS 6013 การจัดการการตลาด (Marketing Management) :
  ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ ปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
   
 • กระบวนวิชา BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting for Executives) :
  ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูล ทางบัญชีและการจัดการรายงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการทางบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กำไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
   
 • กระบวนวิชา BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management) :
  ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์หลักการดำเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์และการจัดการซ่อมบำรุง
   
 • กระบวนวิชา BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology) :
  ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้างสมมติฐาน การกำหนดโครงร่าง การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงานวิจัย
   
 • กระบวนวิชา BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) :
  ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำไปปฎิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผล ขอบเขตของวิชาครอบคลุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายมีความร่วมสมัย การศึกษาในวิชานี้เน้นการใช้กรณีศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์และตำราเรียนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาการจัดการ (General Management) จำนวน 4 วิชา (12 หน่วยกิต)

 • กระบวนวิชา BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ (Managing Human Capital) :
  ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่างๆ ของการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การการวางแผนอัตรากำลัง จัดหาและคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ค่าตอบแทน ตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองศึกษานโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
   
 • กระบวนวิชา BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ (Management of Organizational Change and Development) :
  ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยพัฒนาองค์การในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาการออกแบบองค์การ และเครื่องมือที่นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้นำและการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาองค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
   
 • กระบวนวิชา BUS 7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ (Current Issues and Case Study in Organization Management) :
  ศึกษาประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ อ่านบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและประเด็นทางการจัดการองค์การ รวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคล และการอภิปราย
   
 • กระบวนวิชา BUS7139 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม (Business Opportunity and Innovation) :
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ กระบวนการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาส การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ และการดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่ โดยใช้กรณีศึกษาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ที่สามารถออกตลาดได้จริง

 

หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา (3 หน่วยกิต)

 • กระบวนวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) :
  วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎี และทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของ คณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหา และทำการวิจัยในหัวข้อที่ นักศึกษาสนใจ

 

หมวดการสอบประมวลความรู้

 • กระบวนวิชา BUS 7097 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) :
  การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวล ความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตาม ที่สาขาวิชากำหนด