ติดต่อโครงการ

เมนูย่อย

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Smart Managers

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 5 ห้อง 506 
โทรศัพท์ : 02-310-8686 , 06-4964-1992 FAX : 02-310-8686 
อีเมล์ : smart_managers@hotmail.com
เว็บไซต์ :3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com
Facebook :  www.facebook.com/M.B.A.forSmartManagers