รุ่นที่ 14

MBA for Smart Managers รุ่นที่ 14

ผลสอบ

กระบวนวิชาSM.14กรณี
เพิ่มเติม
กรณีแก้ Iกลุ่ม
ฝากเรียน
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
      BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ผลสอบ ผลสอบ 
      BUS6001 การบัญชีการเงินผลสอบ ผลสอบผลสอบ
หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา (1 หน่วยกิต)
      RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา ผลสอบผลสอบ  
หมวดวิชาบังแกนบังคับ (24 หน่วยกิต)
      BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผลสอบผลสอบ ผลสอบ
      BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ ผลสอบ   
      BUS6012 การจัดการการเงิน ผลสอบ ผลสอบ 
      BUS6013 การจัดการการตลาด ผลสอบผลสอบ  
      BUS6014 การบัญชีการเงิน ผลสอบ   
      BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน ผลสอบผลสอบผลสอบ 
      BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจผลสอบ   
      BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ผลสอบ   
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกการจัดการ (12 หน่วยกิต) 
      BUS7100 การจัดการทุนมนุษย์ผลสอบ ผลสอบ 
      BUS7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ    
      BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ    
      BUS7139 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม    
หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (3 หน่วยกิต)
      BUS7096 การค้นคว้าอิสระ    
หมวดการสอบประมวลความรู้ 
      BUS7097 การสอบประมวลความรู้