ข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหว

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทรุ่นที่ 15

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
เรียนวันเสาร์ (วันเดียว) เวลา 08.00 – 21.00 น.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 219,000 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 

กำหนดชำระจำนวนเงิน 219,000 บาท (แบ่งชำระ 7 งวด) ดังนี้ :-
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจำนวนเงิน33,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนเมษายน 2564จำนวนเงิน32,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564จำนวนเงิน32,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนตุลาคม 2564จำนวนเงิน32,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนมกราคม 2564จำนวนเงิน30,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนเมษายน 2565จำนวนเงิน30,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนกรกฎาคม 2565จำนวนเงิน25,000 บาท
งวดที่ 7/2 เดือนกันยายน 2565จำนวนเงิน5,000 บาท


ติดต่อขอรับสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเอง :
สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
สอบถามระเอียดเพิ่มเติม : 02-310-8686 , 06-4964-1992

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
รุ่นที่ 15 วิชาเอกการจัดการ