การสอบประมวลความรู้

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้

ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)

1. ผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้

  • นักศึกษาที่สอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชา ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลการศึกษาครบทุกวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนสอบประมวลความรู้ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยไว้ก่อน ถ้าผลการสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน เช่นได้ I ให้นักศึกษาบอกเลิกการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
  • นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

2. การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (การสอบทุกวิชาห้ามนำเอกสารเข้าห้องสอบ)

กำหนดไว้ดังนี้

 หมวดวิชา      คะแนนเต็ม
2.1 หมวดวิชาแกนบังคับ (วิชาละ 3 ชั่วโมง)300
          BUS6012 การจัดการการเงิน (นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบได้)100
          BUS6013 การจัดการการตลาด100
          BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์100
หมายเหตุ: การประเมินผลหมวดวิชาแกนผลการสอบได้ S ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
1. คะแนนสอบที่ได้แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็ม และ
2. คะแนนของทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 70% ของคะแนนเต็ม
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาละ 3 ชั่วโมง)100
          สาขาวิชาการจัดการ
          BUS7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
          สาขาวิชาการตลาด
          BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
 
หมายเหตุ: การประเมินผลหมวดวิชาเฉพาะผลการสอบได้ S  

 

3. การสอบปากเปล่า

นักศึกษาที่มีผลสอบหมวดวิชาแกนบังคับและหมวดวิชาเฉพาะได้ S จึงมีสิทธิสอบปากเปล่า

4. นักศึกษาที่สอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าไม่ผ่าน (U)

  1. ให้ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 2
  2. นักศึกษาที่สอบข้อเขียนครั้งที่ 1 หมวดวิชาแกนบังคับไม่ผ่าน (U) 
    การสอบครั้งที่ 2 ต้องสอบใหม่ทุกวิชาในหมวดนั้นๆ

นักศึกษาที่มีผลสอบ 5 กรณีเท่านั้น จึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (แผน ข)

กรณีสอบครั้งที่ 1สอบครั้งที่ 2
วิชา แกนวิชาเฉพาะปากเปล่าผลการสอบวิชา แกนวิชาเฉพาะปากเปล่าผลการสอบ
1SSSS
2SSUUไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบSS
3SUไม่มีสิทธิสอบUไม่ต้องสอบSSS
4USไม่มีสิทธิสอบUSไม่ต้องสอบSS
5UUไม่มีสิทธิสอบUSSSS