แผน ข.

เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา

ชื่องานวิจัยผู้จัดทำรหัสนักศึกษา
การจูงใจผู้สูงอายุมาออกกำลังกายในสวนหลวง ร.9 [12-11-62]ชนิดาภา ธนาวณิชยา6014194001
ปัจจัยส่วนบุคคล และแบบของการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลความผูกพันต่อองค์การของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน [27-10-62]เปิดอ่าน..clickพชระ นนทลีนนท์6014194002
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี [29-10-62]ปริญญา คมปรียารัตน์6014194005
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี กรณีศึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุงเทพมหานคร [30-10-62]พิชญ์สุภา กุลวัฒนาพันธ์6014194006
การสำรวจความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง [13-11-62]นายณัฐภัทร จันทร์แสงศรี6014194008
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในเครือบริษัทโปรดักชั่นเฮ้าส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร [2-11-62]สุนารี โตมอญ6014194009
การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ [10-11-62]ทรัพย์ติยา กาฬสุวรรณ6014194010
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [11-11-62]อรรณภา ทองแก้ว6014194011
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี [11-11-62]อาภาพร ทองแก้ว6014194012
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออะลูมิเนียมสำเร็จรูปในจังหวัดจันทบุรี [9-11-62]ภิรมณ์พร หลวงไผ่ชัยกุล6014194013
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาจีนในโรงเรียนกวดวิชาพัฒนาศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร [27-10-62]สิริกานดา คุณมั่ง6014194014
การบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการร้านอาหารในศูนย์การค้า เขตกรุงเทพฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้สูงอายุ [30-10-62]ชัญญาพัชญ์ พันธุ์ประเสริฐ6014194015
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี [25-10-62]ฐิติวรดา โพธิ์เงิน6014194017
การบริหารจัดการอำนาจการต่อรองของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัท กู๊ด แมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [29-10-62]ภัทราพร หิติ6014194018
การรับรู้กระบวนการจัดการความรู้ของพนักงานทางพิเศษ [16-10-62]จารุวรรณ สาระคุณ6014194019
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ใช้การแปรรูป “เหล็ก” เป็นวัตถุดิบหลัก ของกลุ่มลูกค้า บริษัทไฟน์ ทเวนตี้ซิกซ์ จำกัด [25-10-62]ชุลีพร วิจิตรานนท์6014194020
การศึกษาพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในชุมชนสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร [1-11-62]ธนภร แสงสว่าง6014194021
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ลอว์สัน108 ในกรุงเทพมหานคร [1-11-62]พัชรี ดิเลิศ6014194022
ค่านิยมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นิคมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง [28-10-62]ปิยะนุช โพธิสาวัง6014194024
ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการด้านศัลยกรรมความงามที่ดิอาทคลินิก คลินิกเวชกรรมและศัลยกรรมความงาม [9-11-62]นางสาวประภัสสร จอนที่สม6014194025
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษัทในธุรกิจเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางเกษตร กรุงเทพมหานคร [25-10-62]อทิตา เหรียญทอง6014194026
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บัตรเดบิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา คลองด่าน สมุทรปราการ [10-11-62]มาริษา ไพบูลย์พานิช6014194027
ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน ความเสมอภาคในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย [18-10-62]อุบลวรรณ แก้วยาว6014194028
การสำรวจความพึงพอใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินบำนาญให้กับอดีตพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย [16-10-62]จันทรัตน์ ภคชัยวุฒิ6014194029
การพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีของบุคลากรวัย Generation X ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานกรณีศึกษาองค์กรภาครัฐ [30-10-62]ชนิดา สันติสุขโพธา6014194030
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับคุณภาพการบริการคนไข้ชาวตะวันออกกลาง ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร [10-10-62] เปิดอ่าน.. clickณัจญวา บุญมาเลิศ6014194031
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) [16-10-62]พรรณาพิมพ์ มหากิจ6014194032
การจัดสวัสดิการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารเอกชนย่านสาทร [30-10-62]อัมพร ศิลาเจริญธนกิจ6014194033
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชานมไข่มุกยี่ห้อ KOI The’ ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร [30-10-62]นาตยา พนัสสุวรรณคีรี6014194034
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุงเทพมหานคร [25-10-62]ฐิตวันต์ เนียมจันทร์6014194035
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการพลังงาน อาคารทีวัน [10-11-62]เอกชัย ศรีคำมี6014194036
ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานกลุ่มธุรกิจเพกัส ไทยแลนด์ [29-10-62]ลภน ปิรยะวราภรณ์6014194037
สำรวจการจัดการในการปลูกพืชลงแปลงของสวนเกษตรอินทรีย์ ไร่รับตะวัน จ.กำญจนบุรี [11-11-62]อรรถวุฒิ ลักษณาวงษ์6014194038
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ของพนักงาน บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก จำกัด [30-10-62]อนุกูล นิลวดี6014194039
ความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการทำงานส่งผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี [29-10-62]กฤตนู อัมพรพิทักษ์6014194041
ความพึงพอใจในการให้บริการระบบ HR Request ของแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) [12-11-62]พัทธ์ดนัย หลงปาน6014194042
วัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดสุพรรณบุรี [24-10-62]ดลฤดี ปานดวง6014194043
การจัดการองค์กรที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [9-11-62]กฤษญาภรณ์ ยอดยศ6014194044
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) [25-10-62]มาศสุภา บุตรทา6014194045
ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมตัดสินใจซื้อใช้โซลาร์เซลล์ใช้ [13-11-62]ชาญชัย ชื่นใจ6014194048
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ALL NEW Subaru XV ในเขตกรุงเทพมหานคร [30-10-62]สัตตบงกช เจนอักษร6014194049
การตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้มีอาชีพค้าขายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร [27-10-62]ฉัตรชัย พลอยประดับ6114194031
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร [27-10-62]วงศ์บุณย์ บุญมี5914180168
ปัจจัยที่นำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [6-11-62]ประสงค์ บาระกุล5914194039
บทความ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทกลุ่มบริการขนส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) ในเขตกรุงเทพมหานครนายอนุ แซ่โคว้6114194018
บทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับประสิทธิาภาพการปฏิบัติงานของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานครน.ส.อรุณวรรณ สุทักษิณา6114194019
บทความ ปัจจัยด้านสมรถนะที่มีผลต่อประสิทะฺภาพการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในสถานะพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครนายฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์6114194020
บทความ ภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจรับเหมาในเขตกรุงเทพมหานครน.ส.ศิริวรรณ ยามเลย บทความ6114194021
บทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทึมกับประสิทธิผลของการพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครน.ส.อัญชิสา กลิ่นมาลัย6114194022
บทความ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครนายอิสระพงศ์ เบญจวงศ์6114194023
บทความ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของกลุ่มธุรกิจสิ่งทอ กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัดน.ส.มินตรา มูลทรัพย์6114194024
บทความ การบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัดนายนัชพงศ์ สุวรรณตรากิจ6114194025
บทความ การบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)นายธีรยุทธ แก้วดี6114194026
บทความ คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของสถานีรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัดน.ส.อลิสา ศรีจันบาล6114194028
บทความ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท กฤษฎากู้ดคาร์ จำกัดนายธัชวีร์ ประสานวรรณ6114194029
บทความ การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธุรกิจบริการส่วนสำนักงานใหญ่ บริษัท ABC จำกัด ยุค New Normalนายภัทรพล ภูวภัทรพร6114194030
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็งเนื้อเพื่อการส่งออกน.ส.ญาดา เอกสุวรรณ6114194002
บทความ การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนายจิรพนธ์ ศักดิ์สุจริต6114194003
บทความ ปัญหาและอุปสรรคในการทางานเป็นทีมของฝ่ายขายและฝ่ายไอทีของบริษัทออนไลน์น.ส.ศุภกัญญา ประไวย์6114194004
บทความ ภาวะผู้นาของหัวหน้างานที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานในโรงงานน.ส.พัฒนะ ศรีสุวงค์6114194005
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในองค์กร ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานครน.ส.ภัคกร โชสีงาม6114194006
บทความ ปัจจัยด้านนวัตกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครน.ส.วิชญา นาคสุวรรณ6114194007
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัทรถยนต์เขตกุรงเทพมหานครน.ส.ลดาลัลย์ วัฒนะพยุงกุล6114194008
บทความ คุณภาพการให้บริการของฟิตเนสThe Olympic Club สาขาพาราไดซ์ พาร์ค กรณีศึกษาจากสมาชิกผู้ใช้บริการน.ส.นัยเนตร เจริญผล6114194009
บทความ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาบริษัท คริสตัลวิว วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัดน.ส.กนกพรร บัวแย้ม6114194011
บทความ ปัจจัยที่ส่งผลกับความจงรักภักดีของพนักงานบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศในกรุงเทพมหานครนายทรงยุทธ ฉัตรดำรงค์กุล6114194012
บทความ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัทด้านน.ส.ภัณฐิรา ลือโสภณ6114194013
บทความ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่องค์กร ของพนักงานบริษัท เดโคพลาส อันดัสทรีน.ส.นลินี อินสนอง6114194015
บทความ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขในการทำงาน ของพนักงานบริษัท โรบินสันนายนราวุฒิ ไชยพูน6114194016
บทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพหรือธุรกิจในกรุงเทพมหานครน.ส.อภิชญา หุ่นทอง6114194017
บทความ การจัดการคุณภาพการบริการในสภาวะวิกฤตของธนาคารกสิกรไทยน.ส.สดสวย คุณธะราช6014194016